کد آگهی
765
تاریخ انتشار1400-05-09
مزایده گذار راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده ساخت نضب و بهره برداری از 17 دستگاه تابلوی تبلیغاتی واقع در حاشیه راه تهران شهریار وکرج شهریار
دریافت اسناد1400-05-23
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/