کد آگهی
962
تاریخ انتشار1400-06-17
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-06-31
شماره تماس07138431279 07138431270
استانفارس
آدرس
توضیحات