کد آگهی
782
تاریخ انتشار1400-05-11
مزایده گذار سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
عنوان آگهیمزایده بهره برداری ازتبلیغات محیطی
شرح آگهیمزایده بهره برداری ازتبلیغات محیطی واقع در جاده نمایشگاه بین المللی و پارکینگ شمالی در مجموعه انقلاب
دریافت اسناد1400-05-29
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/