کد آگهی
469
تاریخ انتشار1400-03-05
مزایده گذارتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
عنوان آگهیمزایده بهره برداری ازامتیاز انجام تبلیغات محیطی ...
شرح آگهیمزایده بهره برداری ازامتیاز انجام تبلیغات محیطی واقع در جاده نمایشگاه بین المللی و پارکینگ شمالی در مجموعه ورزشی انقلاب
دریافت اسناد1400-03-11
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttp://www.tanavar.ir--- www.setadiran.ir