کد آگهی
783
تاریخ انتشار1400-05-11
مزایده گذارتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
عنوان آگهیمزایده بهره برداری ازامتیاز انجام تبلیغات محیطی ...
شرح آگهیمزایده بهره برداری ازامتیاز انجام تبلیغات محیطی واقع در جاده نمایشگاه بین المللی و پارکینگ شمالی در مجموعه ورزشی انقلاب
دریافت اسناد1400-05-16
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir---www.setadiran.ir