کد آگهی
388
تاریخ انتشار1400-02-25
مزایده گذارشهرداری گرمی استان اردبیل
عنوان آگهیمزایده ا اجاره ماهیانه محل های نصب استند
شرح آگهیمزایده ا اجاره ماهیانه محل های نصب استند و بیلبورد بمدت دوسال
دریافت اسناد1400-03-08
شماره تماس
استاناردبیل
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/