کد آگهی
241
تاریخ انتشار1400-01-31
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه
عنوان آگهیمزایده انجام امور تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده انجام امور تبلیغاتی نسبت به اجاره تعداد 8 قطعه محپل بتنی و فلزی در سطح شهر کرمانشاه
دریافت اسناد1400-01-31
شماره تماس
استانکرمانشاه
آدرسسازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه
توضیحات