کد آگهی
574
تاریخ انتشار1400-03-23
مزایده گذارفرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
عنوان آگهیمزایده الف - اجازه بهره برداری از یک عدد تابلوی تبلیغاتی ...
شرح آگهیمزایده الف - اجازه بهره برداری از یک عدد تابلوی تبلیغاتی دونمایه به متراژ 72 مترمربع واقع در خیابان جی تقاطع همدانیان ب- اجازه بهره برداری از یکعدد تابلوی تبلیغاتی سه نمایه به متراژ 144 مترمربع واقع در جنوب شرقی پل غدیر
دریافت اسناد1400-04-19
شماره تماس031-34487753-4
استاناصفهان
آدرساصفهان - میدان قدس - خیابان لاله - مقابل ترمینال باقوشخانه - خیابان طبیب اصفهان - جنب کمیته شهروندی - رآمد سازمان
توضیحاتhttps://www.rrk.ir