کد آگهی
1091
تاریخ انتشار1400-07-22
مزایده گذارشهرداری بیدستان استان قزوین
عنوان آگهیمزایده اجاره 30عدد پایه فیکسچر تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره 30عدد پایه فیکسچر تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-07-26
شماره تماس
استانقزوین
آدرس
توضیحات