کد آگهی
1304
تاریخ انتشار1400-09-09
مزایده گذارشهرداری بیدستان استان قزوین
عنوان آگهیمزایده اجاره 30عدد پایه فیکسچر تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره 30عدد پایه فیکسچر تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-09-11
شماره تماس
استانقزوین
آدرس
توضیحات