کد آگهی
1190
تاریخ انتشار1400-08-19
مزایده گذارشهرداری بیدستان استان قزوین
عنوان آگهیمزایده اجاره 30عدد پایه فیکسچر تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره 30عدد پایه فیکسچر تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-08-19
شماره تماس
استانقزوین
آدرس
توضیحات