کد آگهی
1181
تاریخ انتشار1400-08-17
مزایده گذارشهرداری بیدستان استان قزوین
عنوان آگهیمزایده اجاره 30عدد پایه فیکسچر تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره 30عدد پایه فیکسچر تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-08-19
شماره تماس
استانقزوین
آدرس
توضیحات