کد آگهی
56
تاریخ انتشار1399-12-16
مزایده گذارشهرداری بومهن
عنوان آگهیمزایده اجاره یکساله بیلبوردها
شرح آگهیمزایده اجاره یکساله بیلبوردهای سطح شهر بومهن
دریافت اسناد1399-12-20
شماره تماس
استانتهران
آدرسواحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
توضیحاتhttp://sh-boumehen.ir