کد آگهی
759
تاریخ انتشار1400-05-06
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز
عنوان آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها
شرح آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-05-20
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرسدبیرخانه سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز
توضیحات