کد آگهی
836
تاریخ انتشار1400-05-19
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان شمالی
عنوان آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از11 تابلو تبلیغاتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای محور شیروان جنگل گلستان
دریافت اسناد1400-06-03
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/