کد آگهی
408
تاریخ انتشار1400-02-27
مزایده گذار راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان شمالی
عنوان آگهیمزایده اجاره و بهره برداری ازتابلو های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره وبهره برداری از6 تابلو تبلیغاتی در محور بجنورد– فاروج و بجنورد-اسفراین
دریافت اسناد1400-03-01
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/