کد آگهی
407
تاریخ انتشار1400-02-27
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان شمالی
عنوان آگهیمزایده اجاره وبهره برداری تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره وبهره برداری از7 تابلو تبلیغاتی در محور بجنورد – جنگل گلستان
دریافت اسناد1400-03-01
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/