کد آگهی
1212
تاریخ انتشار1400-08-23
مزایده گذارشهرداری خرم دره
عنوان آگهیمزایده اجاره نمایشگر شهری
شرح آگهیمزایده اجاره نمایشگر شهری
دریافت اسناد1400-09-07
شماره تماس02435531002 داخلی153
استانزنجان
آدرسامور قراردادهای شهرداری
توضیحات