کد آگهی
 
تاریخ انتشار1400-04-02
مزایده گذارراه اهن شمال
عنوان آگهیمزایده اجاره مکان های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره مکان های تبلیغاتی در محدوده ایستگاه های قائمشهر و ساری
دریافت اسناد1400-04-03
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات