کد آگهی
773
تاریخ انتشار1400-05-10
مزایده گذارزیباسازی شهرداری اهواز
عنوان آگهیمزایده اجاره محل نصب استرابورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره محل نصب استرابورد تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-05-20
شماره تماس
استانخوزستان
آدرساهواز-کمپلو-جنب پزشکی قانونی-محوطه بیرونی ساختمان شماره 3 شهرداری
توضیحات