کد آگهی
1263
تاریخ انتشار1400-09-06
مزایده گذارشهرداری فیض آباد استان خراسان رضوی
عنوان آگهیمزایده اجاره فضاهای تبلیغات محیطی
شرح آگهیمزایده اجاره فضاهای تبلیغات محیطی خود در سطح شهر به مدت 1 سال
دریافت اسناد1400-09-11
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرسواحد امور قراردادهای شهرداری
توضیحات