کد آگهی
359
تاریخ انتشار1400-02-18
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان
عنوان آگهیمزایده اجاره ظرفیت تبلیغاتی محورهای غیر آزادراهی
شرح آگهیمزایده اجاره ظرفیت تبلیغاتی محورهای غیر آزادراهی استان زنجان
دریافت اسناد1400-02-28
شماره تماس
استانزنجان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات