کد آگهی
1310
تاریخ انتشار1400-09-08
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس
عنوان آگهیمزایده اجاره شش مورد غرفه و تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره شش مورد غرفه و تابلو تبلیغاتی واقع در بوستانهای سطح شهر شهرداری بندرعباس
دریافت اسناد1400-09-11
شماره تماس07633753418
استانهرمزگان
آدرسشهرداری بندرعباس به آدرس بلوار امام خمینی (ره)
توضیحاتwww.setadiran.ir---http://bandarabbas.ir