کد آگهی
616
تاریخ انتشار1400-03-30
مزایده گذار سیما منظر و فضای سبز شهری
عنوان آگهیمزایده اجاره سازه تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره سازه تبلیغاتی و تعدادی دکه وبوفه
دریافت اسناد1400-04-05
شماره تماس
استانکردستان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/