کد آگهی
602
تاریخ انتشار1400-03-26
مزایده گذارشهرداری رستم اباد استان گیلان
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی چهار دهنه پل هوائی بلوار اصلی
دریافت اسناد1400-04-03
شماره تماس
استانگیلان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/