کد آگهی
467
تاریخ انتشار1400-03-05
مزایده گذار راه اهن خراسان
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی ایستگاه راه آهن مشهد و اجاره زمین به منظور نصب بیلبورد تبلیغاتی واقع در محد
دریافت اسناد1400-03-19
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/