کد آگهی
411
تاریخ انتشار1400-02-27
مزایده گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلو
شرح آگهیمزایده اجاره تابلو منصوبه بر روی عرشه پل هوایی واقع در بلوار هفت تنان کوچه 15 و دکتر حسابی شهرک حافظ اجاره تابلو منصوبه بر روی عرشه پل هوایی واقع در بلوار هفت تنان کوچه 15 و دکتر حسابی شهرک حافظ
دریافت اسناد1400-03-05
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/