کد آگهی
215
تاریخ انتشار1400-01-15
مزایده گذارمخابرات ایران (منطقه کرمان)
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلو تبلیغاتی...
شرح آگهیمزایده اجاره تابلو تبلیغاتی پل چهارراه فرمانداری
دریافت اسناد1400-01-15
شماره تماس
استانکرمان
آدرس
توضیحاتhttps://kerman.tci.ir