کد آگهی
88
تاریخ انتشار1399-12-19
مزایده گذارشهرداری مرزن آباد-مازندران
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلو تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-01-17
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات