کد آگهی
401
تاریخ انتشار1400-02-26
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای منصوبه
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای منصوبه بر روی عرشه پل های هوایی
دریافت اسناد1400-03-05
شماره تماس07138431279 07138431270
استانفارس
آدرسچهارراه خلدبرین-سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز
توضیحات