کد آگهی
674
تاریخ انتشار1400-04-14
مزایده گذارشهرداری خمام استان گیلان
عنوان آگهی مزایده اجاره تابلوهای سطح شهر
شرح آگهی مزایده اجاره تابلوهای سطح شهر (داخل شهر)
دریافت اسناد1400-04-20
شماره تماس
استانگیلان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/