کد آگهی
817
تاریخ انتشار1400-05-17
مزایده گذارشهرداری خمام استان گیلان
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای سطح شهر
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای سطح شهر (داخل شهر)
دریافت اسناد1400-05-23
شماره تماس
استانگیلان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/