کد آگهی
1050
تاریخ انتشار1400-07-12
مزایده گذارشهرداری رستم آباد
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی چهاردهنه پل هوایی
دریافت اسناد1400-07-21
شماره تماس01334674035
استانگیلان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات