کد آگهی
372
تاریخ انتشار1400-02-21
مزایده گذارشهرداری شهر بابک
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی شهرداری شهر بابک
دریافت اسناد
شماره تماس
استانکرمان
آدرس
توضیحات