کد آگهی
582
تاریخ انتشار1400-03-24
مزایده گذارشهرداری شهرضا
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها و پل های عابر پیاده شطح شهر به مدت 6 ماه
دریافت اسناد1400-04-12
شماره تماس53241010
استاناصفهان
آدرسدبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست - شهرداری مرکزی
توضیحات