کد آگهی
230
تاریخ انتشار1400-01-29
مزایده گذارشهرداری مرزن آباد - مازندران
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-18
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات