کد آگهی
686
تاریخ انتشار1400-04-20
مزایده گذارشهرداری هچیرود
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-04-28
شماره تماس
استانمازندران
آدرسامور مالی شهرداری هچیرود
توضیحات