کد آگهی
565
تاریخ انتشار1400-03-22
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی منصوبه بر روی عرشه پل هوایی به مدت 2 سال
دریافت اسناد1400-04-02
شماره تماس07138431279 - 07138431270
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری - نبش بلوار قدوسی شرقی - سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری - واحد کپی
توضیحات