کد آگهی
644
تاریخ انتشار1400-04-05
مزایده گذار راه اهن خراسان
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن نیشابور
دریافت اسناد1400-04-06
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/