کد آگهی
249
تاریخ انتشار1400-02-01
مزایده گذارشهرداری شهریار
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر در محدودهمتاطق کهنز و امیریه
دریافت اسناد1400-02-18
شماره تماس
استانتهران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات