کد آگهی
541
تاریخ انتشار1400-03-18
مزایده گذارشهرداری شهریار
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر
دریافت اسناد1400-03-29
شماره تماس
استانتهران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات