کد آگهی
624
تاریخ انتشار1400-03-31
مزایده گذارشهرداری محمد شهر
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس و یک عدد بیلبورد واقع در سطح شهر
دریافت اسناد1400-04-17
شماره تماس
استانالبرز
آدرسواحد امور قراردادهای شهرداری
توضیحات