کد آگهی
1180
تاریخ انتشار1400-08-17
مزایده گذارشهرداری کوهسار
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد
شماره تماس
استانالبرز
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات