کد آگهی
709
تاریخ انتشار1400-04-26
مزایده گذارشهرداری محمد شهر
عنوان آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس و یک عدد بیلبورد واقع در سطح شهر
دریافت اسناد1400-05-05
شماره تماس
استانالبرز
آدرسواحد امور قراردادهای شهرداری محمد شهر
توضیحات