کد آگهی
749
تاریخ انتشار1400-05-05
مزایده گذار ورزش و جوانان استان هرمزگان
عنوان آگهیمزایده اجاره بیلیورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بیلیورد تبلیغاتی اداره کل ورزش و جوانان
دریافت اسناد1400-05-16
شماره تماس
استانهرمزگان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/