کد آگهی
197
تاریخ انتشار1400-01-25
مزایده گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده اجاره بیلبورد
شرح آگهیمزایده اجاره بیلبوردهای تقاطع بصیرت و معالی آباد
دریافت اسناد1400-02-04
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/