کد آگهی
931
تاریخ انتشار1400-06-13
مزایده گذار ورزش و جوانان استان هرمزگان
عنوان آگهیمزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی شهرستان بندرعباس
دریافت اسناد1400-06-16
شماره تماس
استانهرمزگان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/