کد آگهی
177
تاریخ انتشار1400-01-21
مزایده گذارزیبا سازی شهرداری اهواز
عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب 2 دستگاه تلویزیون شهری
شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب 2 دستگاه تلویزیون شهری به مدت 3 سال
دریافت اسناد1400-02-01
شماره تماس
استانخوزستان
آدرسامور قراردادهای سازمان زیبا سازی شهرداری اهواز - اهواز - کمبلو - جنب پزشکی قانونی - محوطه بیرونی ساختمان شماره 3 شهرداری
توضیحات