کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-13
مزایده گذارزیبا سازی شهرداری اهواز
عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب بیلبوردهای تبلیغاتی گروه 5
دریافت اسناد1399-12-24
شماره تماس
استانخوزستان
آدرسامور قراردادهای سازمان زیبا سازی شهرداری اهواز - اهواز - کمپلو - جنب پزشکی قانونی محوطه بیرونی - ساختمان شماره 3 شهرداری
توضیحات