کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-12
مزایده گذارزیبا سازی شهرداری اهواز
عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری موقت ار محل نصب بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری موقت ار محل نصب بیلبوردهای تبلیغاتی گروه 7 به مدت 3 سال
دریافت اسناد1399-12-24
شماره تماس
استانخوزستان
آدرسشهرداری اهواز - - اهواز - کمپلو - جنب پزشکی قانونی - محوطه بیرونی ساختمان شماره 3 شهرداری - امور قراردادهای سازمان زیبا سازی شهرداری اهواز
توضیحات